Kategorier
En annans tanke

22. Thinking is sensualized

When under the influence.

Walter Benjamin on hashish. Literally and actually.

A mimetic power holds sway in the realm of perception, the realm of image space, in all its plasticity. The intoxicated man takes the part of things around him, becoming, like the physiognomic flâneur or the child at play, a virtuoso of empathy (another dangerous drug), and at the same time, with utter detachment, drawing objects and events into his thickening web. The drug weaves time and space together in a manifold resonant fabric, an interpenetrating and superimposed transparency of (historical) moments: what Benjamin, with a touch of the humor that is integral in hashish, terms ”the colportage phenomenon of space.” This involves the disclosure of unexpected stations in a familiar milieu, of many places in one place.

The feeling of loneliness is very quickly lost. My walking stick begins to give me a special pleasure. The handle of a coffeepot used here suddenly looks very large and moreover remains so. (One becomes so tender, fears that a shadow falling on the paper might hurt it. . . . One reads the notices on the urinals.)

I immersed myself in intimate contemplation of the sidewalk before me, which, though a kind of unguent (a magical unguent) which I spread over it, could have been—precisely as these very stones—also the sidewalk of Paris.

As she danced, I drank in every line she set in motion. . . . Many identities passed over her back like fog over the night sky. When she danced with Egon, she was a slender, black–caparisoned youth; they both executed extravagant figures in the room. . . . The window at her back was black and empty, through its frame the centuries entered by jolts, white with each of her movements—so I told her—she took up a destiny or let it fall.

Walter Benjamin – On Hashish (Howard Eiland transl.)

There is an analogy here to what the flâneur experiences (and the colportage phenomenon of space is said to be the flâneur’s basic experience) when he sees the ghost of a barricade on a modern Paris street—that is, when far–off times and places interpenetrate the urban landscape and the present moment, creating for him a kind of historical palimpsest.

Kategorier
En tanke

21. popmusic

När även det vardagliga blev kultur

Följande är en [mycket lätt] bearbetad inlämningsuppgift där jag försökt titta närmare på begreppet populärkultur. Undersökningen i sig är ganska torftig, men det går – tycker jag ändå – att göra en del intressanta kopplingar. Men mest var det kul att rota i gamla tidningsartiklar.

En slagning på begreppet populärkultur på svenska.se, en webbsida där det är möjligt att göra en samtidig sökning i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL), Svensk Ordbok (SO) och Svenska Akademiens Ordbok (SAOB), ger följande, något torftiga, resultat: Popul•är|kult•ur substantiv ~en ~er; sammansatt av populär av fr. populair av lat. popularis, till populus, folk och kultur, eng. culture; av fr. culture, av lat. culutura, till cultus, odling. SAOL låter oss vidare bryta ned de ingående orden: popul•är [’ä´r] adjektiv ~t ~a i betydelserna 1) allmänt omtyckt; folkkär, 2) allmänfattlig, lättfattlig, vanlig bland folk i allmänhet: en populär version av avhandlingen; en populär missuppfattning, och kult•ur [-u´r] ~en ~er vilket definieras enligt 1) mänsklig verksamhet inom ett visst område eller en viss tid; vetenskap, litteratur, konst, musik m.m. och 2) systematisk odling t.ex. av växter; med brasklappen att ”nästan alla sammansättn. med kultur tillhör kultur 1”. (Svenska.se, 2023a) Intressant är dock frånvaron av populärkulturen i SAOB där ordet populär i betydelsen av ”folk”, eller ”de breda lagren” kan härledas till 1716 och det inledningsvis används i relation till aktiviteter som tjänar allmännyttan: ”Det [att syssla med litteratur på grekiska och latin] är intet Populairt, säger man, det tjenar intet Allmänheten” (Lanærus,1788). Detta upprepas några år senare i relation till ”framläggandet av kunskapsstoff, forskningsresultat, litterär framställning eller utformning av musik avsedd och lämpad för den stora allmänheten eller en bredare publik (och anpassad efter deras fattningsförmåga)” (Svenska.se, 2023b)

En viss attitydförändring i relation till en populär kunskapsproduktion kan skönjas några år senare då E. G. Geijer skriver:

Flera försök hafva hos oss nyligen blifvit gjorda på åtskilligt sätt till att låta filosofiens resultater vinna inflytande på allmänna tankesättet. Mot de flesta kunna de anmärkningar göras, att författarne dels åter ej gjort sig reda för gränsorna emellan det populära och filosofiska föreställningssättet, eller betänkt hvad skillnad det kunde vara emellan att vilka göra filosofien allmän och att profanera den. Författaren af följande blad har på fullt allvar satt sig ner att skriva populärt, och om han lyckas skulle han anse sig ärad deraf. (Geijer, 1811)

Geijer spenderade året 1809–1810 på rundresa i England där han kom att beundra ”[Engelsmännens] solida verklighetssinne, deras sunda förnuft, som är fiende till allt vad system heter, men som ger dem en sådan enastående förmåga att vid avgörande tillfällen i livet handla klokt och riktigt” (Grimberg, 1923).  Denna Geijers beundran för ett friare tänkande kan vara en förklaring till denna hans vurm att skriva genuint populärt

Om en baserar sin undersökning uteslutande från den information som genereras genom slagningar på svenska.se blir bilden av det populära något deprimerande: det som ska konsumeras av befolkningen måste anpassas utifrån dess befolkning att ta till sig informationen och utöver detta så måste denna populära information vara makten – och det allmänna – till gagn. Bilden som målas upp är märkligt ensidigt, betyder detta att det inte funnits några uttryck som uppstått underifrån – sprunget ur folket själv?

I kapitlet Gatmusik och folknöjen, i Gamla Stockholm: Anteckningar ur tryckta och otryckta källor framletade, samlade och utgivna av Claes Lundin och August Strindberg (Stockholm, 1882) skriver författarna: ”Skogen har sina visor och fjellet sina låtar, men äfven gatan har sina toner; om de också icke äro av samma omedelbara natur som de förra, hafva de dock delvis behofvet såsom kompositör”. De tar sitt avstamp i de pragmatiska ljuden, brandvakts- och väktarropen från kyrktornen vars melodier sträckte sig från de mest basala två-tons kompositionerna (Jakobs Kyrktorn), till den ”fulla folkvisan” i arbetsvisor (Nattvaktsrop i en sjögård på Kungsholmen, och även Ton vid spontpålning med docka). 1850 upptecknas ”en annan art av toner, vilka varit i säck innan de kommit i påse och hvilka troligen äro hämtade från scenen eller ur visboken och sedan tillämpades vid arbetet” (Bergsprängarvisa från Västergötland). Syftet med denna senare kompositionsteknik är: ”helt annan än den att underlätta en bergsprängares arbete och den återfinns i Filikromen enligt uppgift från Västergötland” [min kursivering] (Lundin och Strindberg, 1882). Filikromen vilken avses i Lundins och Strindbergs text är en samling humoristiska texter utgiven av pseudonymen Axel I. Ståhl; men Filikromen var även namnet på en mytisk figur i den stockholmska historien om vilken inte mycket är känt utöver att han tidigare varit gardist och var verksam som gatumusikant i Stockholm under 1810-talet. Filikromen benämns av språkforskaren Johan Erik Rydkvist enligt följande:

Ehuru han blott för den lägsta folkklassen var rolighetsminister, smögo sig dock mången gång vettet och bildningen för att göra några minuters bekantskap med denna parodi på folksångare, hvilken med alla segertecken af en Bacchi hjälte, fastän själf ett krigsbyte för den milde gudens eröfringar, stod där — vild, rödbrusig och försupen — bland en troget lyssnande folkskara och under de sällsammaste åtbörder, det våldsammaste ansiktsspel sjöng till sin skorrande fiol allehanda visor och slagdängor, somliga af egen tillverkning, merendels utmärkta af en förvånande oförskämdhet och inblandning af Filikromens beryktade namn. (Nordisk Familjebok, 1908)

Trots överhöghetens motvilja mot blandandet av högt och lågt förekom det uppenbarligen en överföring av kultur som sträckte sig i båda riktningar. Allmänheten påverkades av ”högre” kultur, och sannolikt inte bara sådan som var ”tvättad” för att utföra en fostrande uppgift och den folkliga, från gatan sprungna, kulturen konsumerades av de bildade. 

Några årtionden efter uppmaningen ovan att skicka polisen på gatumusikanterna; kom i början av 1800-talet positivet till Sverige, ett instrument som ”höll allmänheten i kunskap om operans repertoar, och allmänheten visade sin tacksamhet härför genom att uppmuntra det nya företaget till den grad att positivmusiken blev en plåga”. (Lundin och Strindberg, 1882) Och här, med en beskrivning av den mekaniska musiken som är lättigenkännlig, finner vi en naturlig övergång till moderniteten.

Från Populär kultur till Populärkultur

Den första gången ordet Populärkultur dyker upp den svenska dagspressen är i en artikel Kommunisterna förklarar krig mot katolska kyrkan (Arbetaren, 1949), det krig som förklaras av kommunistorganisationen Unita i form av en ”kulturoffensiv” är ett svar på den ”ideologiska terror” som inletts av den katolska kyrkan och ”amerikanska imperialister”. För att bemöta dessa ”styrkor av klerikal obskuriantism” anmodas en ”storrörelse för populärkultur” vilken ska mobilisera kommunismen i den ”ideologiska kampen mot kyrkan”. Nästa nedslag är i kåseriet Musik under arbetet (Dagens Nyheter, 1953), i vilket Red Top (pseudonym för journalisten Lennart Nyblom) skriver den samhällelig kluvenheten till kulturbegreppet: ”varför skulle man inte få ha populärkultur när det finns populärvetenskap?”, i en fiktiv dialog vilken kretsar kring hur Beethoven och schlagermusik presenteras i Sveriges Radio—en organisation som med tvekan närmade sig den nya populärmusiken. Debatten om kultur och popkultur är framträdande i svensk dagspress under 1960-talet och diskuteras även i de övriga nordiska länderna. Under rubriken Klippt (Dagens Nyheter, 1963) citeras Hans Jacob Ustvedt, chef för Norsk Rikskrinkastning, som i ett debattinlägg i den danska tidskriften Perspektiv kommenterar den ”reaktion mot förmyndarskap, moralisering och pedagogiska pekpinnar” som varit utmärkande för den svenska debatten. Ustved säger: ”[J]eg tror, kanske naivt og upraktisk, at radio og fjernsyn burde kunne holde en hardere linje her. [– – –] Underholdningprogrammene må icke undergrave og ödelegge det vi gjennom andre program söker å bygge opp.” Även om anslaget är något mjukare så hörs fortfarande tongångar liknande de i Rydkvists beskrivning av Filikromens vulgära underhållning. Men samtidigt som denna kulturdebatt pågår har en ny kulturell revolution redan inletts i England, närmare bestämt i Liverpool. 

Det första omnämnandet av popmusik i dagspressen är under rubriken Jazz för junior av Boss (Dagens Nyheter, 1958), en kolumn i vilken recenserades skivsläpp. Broadway, av The Norman Luboff Choir, beskrivs av recensenten som ”Hygglig popmusik och godnattmusik av ringa intresse för jazzfans”. Intressant är här att notera hur popmusikensamexisterar med begreppet populärmusik i äldre – folkliga – betydelsen av ordet; i artikeln Lasse L tog avsked av Skansen-publiken (Aftonbladet, 1959) beskrivs Lönndahl att han ”visserligen med välbehag surfar på den svallvåg av italienska slasksånger som drabbat vår världsdel det senaste året,… […] Dock står det utom allt tvivel att Lasse Lönndahl [då han framför operetter] är en av de största vokalartister som någonsin ägnat sig åt populärmusik i vårt land”. Bara några år senare befinner sig jazzmusiken i en djup kris, Jazzriksdagen gav ingen krislösning (Expressen, 1962) ”olika deltagare [vid Jazzriksdagen] klagade över många olika ting inom svenskt musikliv just nu: Att svensk jazz saknar personlighet, att skribenterna förstör dess sociala prestige, att topplistorna förför ungdomen [och] att musikerna tvingas spela popmusik mot sin övertygelse för sitt levebröd […]”. Från att ha levt en blygsam tillvaro sedan 1958 ser vi nu inledningen på en intressant frekvensökning för ordet popmusik: 1962: 55 träffar, 1963: 165 träffar, 1964: 294 träffar och 1965: 534 träffar. Vad var det som skedde här? Svaret är sannolikt the Beatles som släppte sin första singel, Love Me Do i oktober 1962 [i Sverige som B-sida till Please Please Me, 1963]. Albumet Please Please Me släpptes i Storbritannien 11 januari 1963 och skulle komma att vara kvar på topplistorna i över ett år. 1963 är också året då The Beatles dyker upp på tio-i-topplistan i svensk dagspress och the Beatles genererar 279 träffar under 1963. I februari 1964 spelar the Beatles på the Ed Sullivan Show och Beatlemania sprids över världen. En motsvarande sökning på the Beatles genererar 1884 träffar i den svenska dagspressen för 1964. 

Den kulturella debatten om ”kultur” och ”populärkultur” är såklart fortfarande levande, men jag tycker mig i denna begränsade underökning kunna skönja en tyngdpunktsförskjutning i kulturbegreppet i relation till begreppet populärfrån att ha varit mer allmänt fostrande till det allmänt omtyckta som tar plats någonstans under 1950– och 60-talen. Denna förskjutning kan knytas till olika tekniska innovationer, inte minst grammofonen och radion, men även till film, tv och kassettband vilka alla hjälpte till att förmedla olika typer av musik. Musiken framstår ha varit en stor motor i denna begreppsförskjutning – vilket inte är konstigt. Musik har alltid varit ett viktigt verktyg för konstruktionen av kollektiva identiteter, från sakral musik och psalmböcker till irländska kampsånger och jazz och bluesen som under 1920-talet användes för att både konstruera en svart identitet efter slaveriet och i ett försök att förändra rasrelationer genom kulturelltutbyte. I samtiden har musiken skapat subkulturer; mods, punkare, hårdrockare, synthare, goths då den fria musiken handlar om glädje och sorg, passion och vrede – och som sådan varit en viktig motor för att skapa både sammanhang och förändring. 

Referenslista

Aftonbladet, 1959: https://tidningar.kb.se/4112678/1959-07-25/edition/0/part/1/page/8/?q=popul%C3%A4rmusik&sort=asc&from=1959-01-01&to=1959-12-31&page=1

Arbetaren, 1949, https://tidningar.kb.se/8261293/1949-08-13/edition/169729/part/1/page/4/?q=%20popul%C3%A4rkultur&sort=asc

Dagens Nyheter, 1953 https://tidningar.kb.se/8224221/1953-06-12/edition/11161/part/1/page/8/?q=%20popul%C3%A4rkultur&sort=asc

Dagens Nyheter, 1958 https://tidningar.kb.se/8224221/1958-10-29/edition/11165/part/1/page/38/?q=popmusik&sort=asc

Dagens Nyheter, 1963 [borttappad länk]

Expressen, 1962 https://tidningar.kb.se/4112703/1962-04-30/edition/11225/part/1/page/20/?q=%20jazzriksdagen&sort=asc

Geijer, E. G. Samlade skrifter, band 5, s. 69f.  Projekt Runeberg http://runeberg.org/eggeijerss/1-5/0081.html  [2023-10-03]

Grimberg, C. Svenska folkets underbara öden, VIII, 1809 års män, Karl Johans och Oscar I:s tid samt vårt näringslif och kommunikationsväsen under teknikens tidevarv 1809–1859,  (Stockholm, 1923), s. 296. Projekt Runeberg http://runeberg.org/sfubon/8/0298.html [2023-10-03]

Lundin, C och Strindberg, A. Gamla Stockholm: Anteckningar ur tryckta och otryckta källor framletade, samlade och utgivna av [författarna] (Stockholm, 1882). s. 123f, s. 129. 

Nordisk Familjebok, 2 upplagan. (Stockholm, 1908) s. 129, Projekt Runeberg http://runeberg.org/nf/ [2023-10-03]

Svenska.se (2023a), Populärkultur. https://svenska.se/tre/?sok=populärkultur&pz=1 [2023-10-03]

Svenska.se (2023b), Populär-konsert. https://svenska.se/saob/?sok=populär-konsert&pz=6t [2023-10-03]

Kategorier
En annans tanke

20. Being

Every work turns against the author: the poem will crush the poet, the system the philosopher, the event the man of action. Destruction awaits anyone who, answering to his vocation and fulfilling it, exerts himself within history; only the man who sacrifices every gift and talent escapes: released from his humanity, he may lodge himself in Being.

[- – -]

One always perishes by the self one assumes: to bear a name is to claim an exact mode of collapse. 

—Cioran
Kategorier
Artikel

artikel i Sans

Läs mig i print!

I det senaste numret (i butik 5 juni) av magasinet Sans (fritanke) har jag en artikel som är en omarbetning av ett tidigare blogginlägg. Köp gärna tidningen, läs artikeln och återkom med kommentarer.

Många tack till redaktionen på Sans för hjälp med redigering och kommentarer.

Kategorier
En tanke

19. a work of art

I förändringens tid

1936 publicerades Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, på svenska Konstverket i Reproduktionsåldern, Walter Benjamins kanske mest kända text för första gången. I denna essä undersöker han det mekanistiska samhället och dess förmåga till massproduktion av konst påverkar både vår uppfattning av konsten och dess politiska möjligheter. En frågeställning som fortfarande är aktuell, inte minst i relation till debatten om AI.

Benjamin hämtar sitt anslag från Paul Valérys essä Piéces sur lárt, Paris (La conquete de l’ubiquité) där Valéry lägger fram själva grundvalarna för ”de sköna konsterna och dess uppkomst” går tillbaka till en tid som på ett dramatiskt sätt skiljer sig från vår moderna tid, en tid då de enda medel för reproduktion som fanns tillgängligt var lerformar eller gjutning – vilket gjorde att det som kunde massproduceras i princip var lergods och mynt. Konstverk; skulpturer, målningar och så vidare skapades i upplagor om ett original som sedan användes som mall för antingen andra konstnärer eller lärlingar att för att utveckla sin egen konstnärliga förmåga eller för att säja större upplagor. Men dessa kopior var inte identiska originalet – de kom alla med skillnader som gjorde dem unika i sin egen rätt. Och de var alla producerade av mänskliga händer. Men i den moderna tiden, med ”Den förbluffande tillväxt i anpassbarhet och precision, som våra verktyg har undergått, ställer i utsikt att de mest genomgripande förändringar inom en nära framtid kommer att äga rum i skönhetens gamla ärevördiga hantverk”, är varken materien, rummet eller tiden längre desamma, menar Valéry. Istället är vi tvungna att förutsätta att allt fler och ständigt mer moderna teknologier kommer att få effekter för hur konst kommer att produceras, vilket i sin tur kommer att leda till nya uppfinningar, metoder och tekniker vilket, i slutändan, betyder att vi kommer att behöva finna en ny betydelse för själva begreppet Konst.

Genom att konsten omvandlas till ett massmedium, något som är lättillgängligt för den breda befolkningen, så har konsten förlorat sin Aura

När Benjamin plockar upp Valérys tankar är det i ett försök att skapa en revolutionär konstteori. Texten är skriven under en tid då fascismen och konsten, enligt Benjamin, nått sitt öde fångad mellan fascismens estetisering av politiken och kommunismens politisering av estetiken. Båda dessa rörelser har adopterat estetiken, det konstnärliga uttrycket, och använder det för att främja sina politiska syften. Det som möjliggjort detta är alltså den möjlighet till massproduktion av konstverk som uppstått i svallvågorna av den moderna teknologin. Genom att konsten omvandlas till ett massmedium, något som är lättillgängligt för den breda befolkningen, så har konsten förlorat sin Aura – den speciella ställning som ett konstverk tillskrivs genom sin unika plats i tid och rum och som förmedlas genom samhället. Mona Lisas, som exempel, har bevarats i sin fysiska form genom århundraden, men dess Mening har förändrats i takt med att samhället som tillskriver den dess kulturella och estetiska värde har förändrats. Vad som från början var ett porträtt är idag ett mästerverk fyllt med generationer av kulturellt värde. Mona Lisas mening är alltså flytande, men denna mening är fortsatt intimt beroende på verkets originalitet – att det är Mona Lisa.

Politiskt sett kan hur ett konstverk tas emot av betraktaren definieras utifrån två diametrala motsatser – relationen mellan kultvärdet och utställningsvärdet. Historiskt sett inleddes produktionen av konst med kultens behov – älgar på hällristningar, bisonoxar i grottmålningar, altarskåpet i en kyrka. Det är naturligtvis viktigt att dessa ses, men än viktigare är att de finns för andarna eller gudomen. Ofta ligger kultvärdet just i vetskapen om att att konstverken finns, snarare än att de lätt kan betraktas. Men allt eftersom att ett konstverk frigör sig från sitt kultvärde så ökar möjligheterna att ställa ut det till allmän betraktelse, och detsamma gäller för de olika uttrycksformerna en tavla är lättare att ställa ut än en fresk eller mosaik, exempelvis, eller en kyrkomässa kontra en symfoni. Eller en konsert på Friends Arena.

Inom fotografiet börjar utställningsvärdet att tränga tillbaka kultvärdet över hela linjen. Det senare drar sig emellertid inte tillbaka utan motstånd. Det biter sig fast bakom en sista förskansning, och det är det mänskliga anletet. Det är ingalunda av en tillfällighet som porträttet står i centrum i det tidiga fotografiet. I kulten av minnet av de fjärran eller avlidna kära har kultvärdet hos bilden en sista tillflykt.

Walter Benjamin – Konstverket i Reproduktionsåldern

Historien har sett en förskjutning från kultvärde till utställningsvärde där vi i den moderna tiden, genom massproduktion och massdistribution, har nått en punkt den sista kvarvarande aspekten av magi i konsten har försvunnit. Istället finns det bara kvar det konstnärliga, vilket placeras i en parentes i relation till verkets utställningsvärde. Benjamin placerar den film och foto som de konstformer som till yttersta grad frigjort sig från kultvärdet och tagit steget ut i rent utställningsvärde. Uttryckt på ett annat sätt så betyder detta alltså att konstens rituella aspekt har ersatts av den mening den tillskrivs av betraktaren. Häri ligger både faran och möjligheterna med konsten i Reproduktionsåldern.

Totalitära ideologier kräver en total kontroll över produktionen av kulturen, en av de mer kända exemplen är nazisternas Entartete Kunst – urartad konst – det begrepp, och den konstutställning som propagandaministeriet i Tyskland anordnade 1937–1941 för att verka som varnande exempel för ”judisk och kulturbolsjevistiskt” inflytande genom konst och kultur samtidigt som Große Deutsche Kunstausstellung, den stora tyska konstutställningen, visade upp exempel på god konst. Fångad mellan fascismens och kommunismens annekterande av estetiken för sina politiska syften så finns också i konsten stora subversiva möjligheter, menar Benjamin. I den mekanistiska reproduktionen av konst flyttas kultvärdet från konstverket till själva tillverkningsprocessen. Det gör alltså att konstverket frigörs och kan beskådas inte bara utifrån sin samtids kontext, utan även sättas i relation till betraktarens samtid. Betraktaren är alltså fri att tillskriva sin egen mening till konstverket – en mening som radikalt skiljer sig från den mening med vilket det en gång skapades, och är således fri att använda det för sina egna syften.

Jag finner det intressant hur användbar Benjamins essä är även idag för att betrakta samtidsdiskussionen kring Artificiell Intelligens (AI). Ingen kan ha missat hur en diskussion fullkomligt har exploderat efter det att Chat GPT-4 lanserades för en allmänheten. Argumenten som förs upp i debatten mot AI är inte nya – de har förts fram tidigare av samma personer som återigen vädrar morgonluft, men det är så den offentliga debatten fungerar. Men om man tittar bakom de alarmistiska påståendena om AI som roten till mänsklighetens undergång så finner vi intressant nog samma grundläggande premisser som i Konstverket i Representationsåldern, byt ut Konstverket mot Människan och du kan utläsa samma kamp som mellan kultvärde och utställningsvärde – inför hotet om en potentiell intelligens som kan överträffa vår egen men som utgår från oss själva genom att den är skapad av oss så tar människan, liksom kultvärdesaspekten i den tidiga fotografin manifesterade sig i porträttfotot, sin tillflykt till sig själv. Men precis som i relation till porträttfotot så kommer tillflykten på tog för sent, för AI är redan här, förändringen har redan börjat – normaliseringen av maskinintelligens började med alfabetet, när ord först kunde föras ned på papper och bevaras, eller med tryckpressen då handskrift plötsligt kunde spridas fortare än någon kunde föreställa sig, eller med bilen som lade grunden för en modern och individuell frihet – eller den första robotgräsklipparen som snabbt blev en familjemedlem. Men framför allt normaliserades AI den första gången vi laddade vår telefon, satte igång den och sade ”hej Siri”, eller ”hej Alexa”. Vi har talat med telefoner och musikspelare i snart tjugo år. De som tror att mänskligheten kommer att gå under bara för att vi potentiellt kommer att utveckla maskinintelligens har fel. Det enda som riskerar att gå sönder är vårt befintliga samhälle med dess daterade fokus på mänsklig exceptionalism. Och med tanke på hur teknikförändring och samhällsutveckling gått hand i hand och skett allt snabbare under de senaste 200 årens så är det dags för ännu en världsomvälvning.

Kategorier
En tanke

18. sommerzeit

I upplösningens tid

Vad är tid? Är tiden verklig? Vad är verkligt—är den värld vi lever i verklig? Om tiden, som betraktas som en av de fyra konstanterna som definierar vår bild av verkligheten godtyckligt kan ändras, vad säger det om resten av vår verklighet? Fan vet.

När vi till vardags talar om Tid så syftar vi oftast på en fortlöpande existensen, den tickande klockan – en kedja av händelser alltså som sträcker sig från det förflutna genom nutiden in i framtiden. Vi använder tiden för att utföra olika mätningar; vi jämför olika händelser, och objekt förändras över olika tidsintervaller i den fysiska världen och även hur vi som individer och grupper ändrar synsätt och betraktar händelser över tid. Tiden, som vi känner den i dag är grunden inte bara för hur vi lever våra liv efter strikta tidslagar som kontrollerar i stort varje aspekt av vår existens (gå upp–gå till jobbet–jobba–jobba–äta lunch–samma sak händer imorgon–jobba–åka hem å sätta sig å glo); det är inte för inte som den tid då vi inte är på jobbet eller i skolan kallas för fritid. Fritiden blir – genom när den infaller och de måste som implicit ligger i den och de förutsättningar som reglerar den – än mer reglerad tidsmässigt än arbetstiden. Arbetet styrs av regler och ramar som kan kontrolleras och hanteras, anpassas och effektiviseras av den anställda för att frigöra tid mer upprätthållen effektivitet [den här texten handlar inte om den outtalade striden mellan arbetarens förmåga att effektivisera sitt arbete för att göra arbetsupplevelsen mer behaglig (så kallad ”lathet”) kontra arbetsgivarens ständiga vilja till effektivisering för att minska det tillgängliga utrymmet för negativ produktionskapacitet (så kallad ”rövighet”)], vi kan alltså i arbetet mer effektivt kontrollera vår tid under arbetet än vi kan göra under vår fritid vilken ofta är bunden till på tok för många ”måsten”. 

När det kommer till frågan om Tid inom filosofin, och speciellt den logiska filosofin, så handlar det i grunden om frihet kontra determinism – mer specifikt i relation till fatalism. Fatalism är en doktrin som enklast kan förklaras som att vad som kommer att ske i framtiden redan är ett faktum; vad som händer, det händer och det är inget att göra någonting åt. Ett argument för fatalism kan se ut så här:

  • Det finns påståenden om allt som kan ske i framtiden
  • Varje påstående är antingen sant eller falskt
  • Om (1) och (2), så finns det ett antal sanna påståenden om framtiden som, om de ses tillsammans, på ett korrekt sätt kommer att förutsäga allt som kommer att ske i framtiden.
  • Om det finns ett antal sanna påståenden om framtiden som tillsammans kan förutsäga allt som kommer att ske så betyder det att allt som kommer att ske i framtiden är oundvikligt.
  • Allt som sker i framtiden är redan oundvikligt.

Detta kanske ser lite klurigt ut, men om du någonsin har funderat på om det finns liv i universum och kommit fram till att om universum är oändligt med ett oändligt antal stjärnor och planeter så måste det finnas minst en annan planet därute med liv så har du redan använt dig av samma resonemang. Om vi använder det för att tala om en människas liv och kopplar det direkt till våra handlingar – alltså moralfrågor – så leder det till en logisk kedja där alla beslut du har tagit i ditt liv varit förutbestämda och där du befinner dig idag, och den du är, alltså är resultatet av dina handlingar. Och jag tror att vi kan vara ganska överens om att det argumentet inte riktigt håller. Eller, jo! Det gör det, men bara inom logikens snäva gränser där det enda som spelar någon egentlig roll huruvida någonting är sant eller falskt. Men när det kommer de metafysiska aspekterna så tar Fatalismen sig ganska stora friheter, vilket öppnar upp för vidare diskussioner kring frågor om LogikTid och Agens. Det här är inte platsen för dessa diskussioner, men det kan vara intressant att nämna att premiss (1) förutsätter att alla möjliga förutsägningar om framtiden redan är etablerade – och som vi alla vet så finns det någonting sådant som både vetenskap och teknikutveckling som öppnar nya möjligheter i en allt snabbare takt. En annan invändning kan vara att argumentet förutsätter att den enda världen som har relevans för argumentet är den som människan har skapat på jorden. Kan vi verkligen lita på att människan är ett universellt schema för framtiden? Mnja, tvek på den. 

Ett sätt att argumentera mot ett fatalistiskt argument är att använda tidsbestämda påståenden, eller ”Open Future” argumentet, där det accepteras att ett påstående har ett sanningsvärde – men att detta sanningsvärde är kopplat till ett specifikt tempus. Detta gör att ett påstående bara är sant under en viss tid och förutsättning. Detta skapar i sin tur andra frågor om hur en bäst radar upp påståenden, tidsgång och sanningsvärden. Se skillnaden mellan: ”Kalle äter falukorv” och ”Kalle äter en falukorv klockan 15:40, 26 mars 2023”. Det första exemplet kan kallas för ett spänt påstående(tensed proposition), och det slutar vara giltigt då kalle slutar äta falukorv. Det andra kan kallas för ett spänningslöst påstående (tenseless proposition) och är alltid Sant.

Vi rör oss här fortfarande inom logiken, och innan vi går vidare så måste vi ta upp en variant till sprunget ur J.M.E McTaggarts argument om att det egentligen inte finns någonting som kan kallas för tid och definitivt inte någon verklig tid och att allt bara är en form av att världen Framträder för oss. McTaggart presenterade en teori som placerade tidsangivelser i olika grupperingar, A-serier och B-serier. A-serier innefattar påståenden som har ”A egenskaper”, det vill säga att de har egenskaper: ”om två dagar,” ”om en dag,” ”nu,” ”för närvarande, ”hände för en dag sedan” och så vidare. Påståenden som i strukturerar tidsserier som står i relation till en händelse, exempelvis: ”Två dagar innan,” ”en dag innan,” ”samtidigt som” och så vidare kallade McTaggart för ”B-serier”. Resonemanget är att A-serier är nödvändigt för Tid, då de sätter tiden i relation till sig själv. B-serier, å sin sida, som agerar fristående från A-serier kan inte uttrycka genuin förändring av tid eftersom positionerna i B-serier är fixerade medan A-serier befinner sig i en ständig förändring. 

Men samtidigt menar McTaggart att det finns en inneboende motsättning även i A-serier efter som alla påståenden i en A-serie i grunden inte är förenlig med sig själv. Ingen tid kan till exempelvis vara både förflutet och nu, men samtidigt så måste alla påståenden i en A-serie ha del i A-egenskaper eftersom framtid blir nutid och sedan förflutet. Han kommer fram till att eftersom varken A-serier eller B-serier kan bestämma tid så måste tiden vara overklig.  

Den som tittar på båda detta argument ser att det i grunden förutsätter att det finns någonting som har koll på läget, som vet allt och kan se allt. Det är naturligtvis Gud vi talar om här, och den linjära synen på tid som dominerar i våra dagar – där vi talar om förflutet, nutid och framtid – etablerades redan av S:t Augustinus som i sina Bekännelser (skriven runt år 397) utvecklar ett tidsbegrepp som är evigt och tidlöst, det är bara Gud som är evig som alltså kan se all tid. För människorna som lever ett begränsat liv och är dömda att dö så upplever vi att tiden rör sig i en linje – Augustinus knyter denna subjektiva upplevelse av nutidframtid och förfluten tid tillskriver han människans själsliga funktioner: varseblivningförväntan och minne.  Att Gud redan vet vad som kommer att ske innan vi handlar, menar Augustinus, betyder att hon ve4t vilka som kommer att frälsas, men samtidigt så betyder det inte att det inskränker människans fria vilja. Argumentet går att bara för att Gud vet, så betyder det inte att Gud påverkar. Ett argument som i en religiös kontext faller en gnutta kort då det påstås att vederbörande skapat världen och allt i den… Det går alltså att rättfärdiga det fatalistiska argumentet ovan en placerar in den eviga, allvetande guden som den som sitter på alla möjligheter, och det går att nästla in en osäkerhet om individens moraliska frihet om man jobbar in den fria viljan i argumentet (och förutsätter att Gud alltså inte rör om i grytan).  Intressant nog är detta ovan någonting som fortfarande ligger till grund för stora delar av det västerländska tänkandet och även inom vetenskapen med anspråken om sant och falskt. 

Även om den logiska (och vetenskapliga) tidsuppfattningen kan härledas tillbaka till Augustinus (och mycket längre tillbaka än så naturligtvis) så finns det även andra former av tidsuppfattning som kan knytas tillbaka till samma källor. Just Augustinus knytande av tiden till den mänskliga varseblivningsförmågan kom att få ett stort inflytande inte minst på Husserl och Heidegger, och även inom psykologin. Hur upplever vi tid? Augustinus svar var, som skrivits ovan, kopplat till relationen mellan minne och förväntning. Livet sker i ett ständigt nu där framtidens förväntningar passerar och blir till minne. Framtiden och det förflutna existerar bara i oss, menade Augustinus. Och att tid upplevs som relativ är tämligen vedertaget – inte bara inom fysiken genom Einstein, utan i hur vi upplever tiden i vår vardag. När en var liten (och tv fortfarande hade testbild) så var de fem minuterna det tog från det att testbilden flimrade i gång till det att barnprogrammen började nästa en evighet. Idag är fem minuter den tid det tar att få på sig skorna. Livet sker alltså i ett ständigt nu – tiden är subjektiv även om den känns – och upplevs – som verklig. Termen specious present används för att beskriva hur vi strukturerar sekvenser av Nu till en sammanhängande händelse som bildar ett minne. Hur vi gör detta är någonting för psykologer att rota i, en definiton av vad ett specious present är, är något som:

  • sker i korttidsminnet
  • att händelsen inte uppfattas som lång, utan sker omedelbart
  • att det upplevs som direktupplevd, inte genom att händelsen skapas genom en mängd separata, omedelbara, händelser
  • att upplevelsen uppfattas ta plats både i nuet och över tid.

Genom att kunna mäta tid, exempelvis med hjälp av en klocka, så blir det möjligt att gruppera nuet i hanterbara ”bitar” av nu, vilket gör att vi alltså kan uppleva även någonting som sker under en timme eller två eller tre; en middag, en film på bio et cetera, som skeende i nuet. Samtidigt så kan vi vara medvetna att tiden passerar även under detta förlängda nu och att den gör detta under ett specifikt intervall. 

Hur vi uppfattar denna subjektiva tid, och om det är möjligt att placera sig själv utanför detta, har kommit att ta upp en ofantlig mängd av mental energi och generationer av filosofer. Edmund Husserl, fenomenologins fader, försökte nå fram till människans innersta essens genom att skala bort verkligheten och placera det mänskliga sinnet på en plats utanför tiden. Syftet var att söka den rena upplevelsen, det rena betraktandet av vad som är från ett förstapersonsperspektiv. En hallucination, menade han, är lika verklig som att betrakta ett verkligt objekt. Det viktiga är inte att det som upplevs är verkligt, utan upplevelsen av det betraktade tinget i sig självt. För Husserl var det just betraktandet av ett objekt, och förmågan att föreställa sig att objektet betraktades av en (eller flera) andra som utgjorde grunden både för människans förmåga att skapa en egen självmedvetenhet och även grunden till intersubjektiviteten – vår förmåga att känna in och leva tillsammans med andra människor. Insikten om att upplevelsen av ett objekt förändras över tid – det kan bero på ljus, skuggor, och vad som helst, skapar en tidsmedvetenhet och en ”tidshorisont” vilken vi använder för att bygga förväntningar och bilder av både framtiden och världen omkring oss. Heidegger, som var en lärjunge till Husserl, placerade tänkandet på en plats utanför tiden – det enda som är evigt är Möjligheten, och i det rena tänkandet kommer vi så nära möjligheten som det är möjligt. Har du någonsin suttit och funderat över något och plötsligt så har det gått tio minuter eller en timme? Tiden blir för Heidegger någonting mot vilket vi kontrasterar vår upplevelse av framtid, nutid och förflutet, de blir markörer på en tidslinje, men det betyder inte att de nödvändigtvis sker i en förutbestämd följd. Vi är fria att återbesöka och återfantisera det förflutna och framtiden när vi vill. Genom att tänka och tänka om så står det oss fritt att i nuet skapa både nya framtider och nytt förflutet. Och med detta, tidens totala upplösande, är jag äntligen framme vid en punkt där jag kan börja tala om Sommartiden.

I vårt moderna samhälle som är format i grunden av det rationella och strukturerade vetenskapliga tänkandet som i sin tur vilar på en bas av rationalitet och logik, och kvantifierbara statistiska data – där tiden, vilket vi sett ovan, är en konstant för att nå en insikt om vad som är eller inte så framstår skiftet till sommartid som ett av de stora samtida mysterierna. Jag höll mig vaken fram till det magiska ögonblick då klockan gick från 01:59:59 till 03:00:00. En hel timme försvann som genom magi. I ett slag upplöses någonting som är i grunden samhällsbärande. Allt vi är, allt vi gör, definieras av tiden. Föreställ dig det kaos det skulle innebära om skiftet skedde mitt på eftermiddagen i stället för under den tidiga morgonen? Eller, vi behöver inte föreställa oss – vi kan titta på Libanon som ett exempel. För att inte störa Ramadan så beslutades hastigt som lustigt att flytta skiftet till sommartid en månad fram i tiden rapporterar ABC News (2023-03-26) vilket ledde till att en del institutioner och organisationer valde att genomföra tidsändringen och andra inte, vilket ledde till att tidsplanering sprack och ett samtal uppstod om en separation av ladet i ”kristen” och ”muslimsk” tid. I sig en intressant utveckling, människan söker gärna anledningar att gruffa. Hur vi definierar, mäter och upplever tid är alltså ganska allvarliga grejer. Och att två gånger om året ändra tiden har djupa implikationer om man ser förbi hela sömngrejen. På ett sätt är det rimligt att säga att sommartiden förändrar hela vår upplevda verklighet; om tiden – denna rumstidsliga konstant – kan förändras genom godtyckligt (nu sker det automatiskt genom telefoner, smarta klockor i bilar, i ugnar och kylskåp) – vilka andra aspekter av det verkliga är öppna för radikal och omedelbar förändring; samhälle, styrelseskick, nationsgränser, politiska partier och ideologier? Rysslands krig i Ukraina har visat att det som är, det är väldigt skört. Verkligheten är inte konstant – inte hugget i sten. Det är precis lika permanent som vår plats i samtiden, det vill säga det enda som är konstant är förändringen. Vi ser förändringen i relation till våra minnen och i relation till våra förväntningar på framtiden. Krig, covid, finanskriser, transportkriser, drivmedelskostnader, räntor, elpriser – allt visar på att det inte finns några konstanter i världen omkring oss. Vi lever i en förväntning och en idé. När det dyker upp någonting som rubbar cirklarna så rasar världen omkring oss väldigt snabbt. Sommartiden är en viktig påminnelse om denna sköra verklighet i vilken vi alla lever.

Om nu tiden är godtycklig, då måste allt annat vara det också.  

Kategorier
En annans tanke

whatisiswhatitisisit

Beauty and Semblance*

I
Every living thing that is beautiful has semblance [ist scheinhaft].

II
Every artistic thing that is beautiful has semblance [Schein] because it is alive in one sense or another.

III
There remain only natural, dead things which can perhaps be beautiful without having semblance.

Fragment written in 1920–1921, unpublished in Benjamins lifetime. Translated by Rodney Livingstone.

*W. Benjamin, Selected Writings Volume 1, 1913–1926, London, Cambridge Press, 2002, s. 283

Kategorier
En tanke

17. The downward spiral

På spaning efter den kris som flytt

Hur mår du, egentligen? Det är inte en retorisk fråga utan jag är genuint intresserad. När du har läst den här texten får du gärna lämna en kommentar, det skulle vara intressant att höra just dina tankar kring alla dessa kriser och hur de påverkar dig

Efter att nu på morgonen (söndagen 5 februari, 2023) möttes jag av en rubrik i Aftonbladet om (ytterligare) en uppseglande diplomatisk kris mellan USA och Kina. Denna gång i sviterna av att en spionballong skjutits ned – vilket jag tyckte var lite intressant då jag tyckte mig ha noterat en annan ”kris” kopplad till samma ballong bara dagen innan, en kris som då kopplades till det faktum att spionballongen befann sig just där den gjorde.

Detta fick mig att fundera över om kriser är relativa eller statiska, alltså – är det så att en kris bara är i relation till till sig själv, eller kan en kris också vara en liten del av en större kris? Eller är till och med så att en kris är i grunden exponentiell? Sett till hur ordet kris används, och den mening med vilken ordet fylls, så verkar så vara fallet: en liten kris, en kris, en lokal kris, en regional kris, en stor kris, en jättekris, en gigantisk kris, en ”holyfuckweallgonnadie”-kris – skapandes en situation där krisens inneboende krisighet ökar i relation till sig själv.

Så jag blev intresserad rapporteringen av kriser i svenska medier. En snabb, och högst ovetenskaplig, sökning i Kungliga Bibliotekets artikelsök (en databas som indexerar tidningsartiklar så långt bak som till 1600-talet) visar på en intressant samhällstrend: den ständigt eskalerande Krisen. Med utgångspunkt från dagens datum gjorde jag slagningar som med 10-årsintervaller går tillbaka till 1963. Jag använde bara ett sökord: Kris.

1963-01-27 – 1963-02-04: 51 träffar
1973-01-27 – 1973-02-04: 69 träffar
1983-01-27 – 1983-02-04: 122 träffar
1993-01-27 – 1993-02-04: 233 träffar
2003-01-27 – 2003-02-04: 84 träffar
2013-01-27 – 2013-02-04: 314 träffar
(2020-01-27 – 2020-02-04: 952 träffar)
2022-01-27 – 2022-02-04: 463 träffar
(2022-07-27 – 2022-08-04: 874 träffar)

Slagningar inom (parentes) gjordes för att ge perspektiv på användandet av ordet ”kris” under pandemins uppseglande (2020), samt för att visa på hur frekvensen ökat sedan Rysslands invasion av Ukraina vilket skedde efter tidsperioden som omfattades av den ursprungliga sökningen (24 februari 2022). Denna sökning gjordes för att ge en indikation på hur motsvarande period skulle kunna se ut för 2023, en tidsperiod ännu inte är sökbar i KB:s databas.  

Om man bortser från 2003 så är det tydligt att förekomsten av kriser i samhället verkar ha ökat kraftigt mellan 1963 och 2022. Även om man tar bort en del träffar, under 1973 var exempelvis en del av träffarna kopplade till den amerikanska artisten Kris Kristofersson, och under 1993 till Stefan och Krister (jag låter läsaren avgöra relevansen av detta) och även astrologin då stjärntecknet Skytten av oklar anledning befann sig i en krissituation.

När vi talar om känslor talar vi ofta om empati, som ordet kommit att användas har det blivit en sorts sammanblandning av nära besläktade ord – empati och sympati. Empati är en förmåga, eller ”känsla” som gör det möjligt att sätta sig in i hur andra tänker och känner medan en samtidigt håller sina egna känslor separata från upplevelsen. Det vill säga ”jag förstår hur du känner”. Sympati, å andra sidan, handlar ett aktivt deltagande i den andras känslor och knyter dessa till sig själv, det vill säga ”jag känner det du känner”. 

Personligen har jag märkt att jag till en del har tappat förmågan att bry mig i relation till samtidskriser. Jag tillskriver detta just till det faktum att vi lever i en konstant krissituation, varför ska jag bry mig om någonting som kommer att vara överspelat och ersatt av en ny kris i morgon? Problemet blir att denna avtrubbning även sprider sig till situationer där jag borde vara mer engagerad på ett emotionellt plan – intellektuellt kan jag förstå och sätta mig in i vad som händer i exempelvis Ukraina och Iran, ideologiskt kan jag förhålla mig till vad som är rätt och fel, även moraliskt – men emotionellt och sympatiskt? Nej, jag ”känner” inte deras lidande, vilket inte betyder att jag inte ”förstår” att de lider. 

Under 60- och 70-talet så fanns det ett större samhälleligt utrymme för att dela andras lidande, om än i många fall med bakomliggande politiska syften. Fredsrörelsen och miljörörelsen är sprungna ur en tid då kriserna var förhållandevis få och stora nog att engagera och då inlevelseförmågan gällande de ”orättvisor” som upplevdes var stark nog att skapa ett personligt engagemang. I dag, då vi lever i en konstant kris, finns inte längre samma utrymme för detta personliga engagemang. Sympatin har i stora delar ersatts av empati, och det på gott och ont. 

Empatiskt kan jag förstå att ilskan och skräcken över en hägrande klimatkatastrof driver människor till att klistra fast sig på vägar eller hälla bönor på konstverk, men jag saknar förmågan att sympatiskt dela deras ilska och skräck. Det krävs dock inte någon större kompetens inom vare sig psykologi eller sociologi att komma fram till slutsatsen att detta ständigt ökade mediala fokus på kriser i vår samtid kan leda fram till en ökad stress och ett sämre mående för många människor.

De flesta människor kan hantera denna stress, betrakta dess orsaker och leva med den, men för en ganska stor del av befolkningen övergår stressen till en oro för framtiden. Denna oro kan i sin tur leda till rädsla, vilket i sin tur kan leda till ilska – något som alla Star Wars fans vet – kan leda till den mörka sidan.

Jag säger inte att nyheterna ensamma bär en skuld i detta. Att jag ”är som jag är” är naturligtvis en anledning; nya och snabbare sätt att rapportera om händelser runt om i världen en annan. Men samtidigt kan jag tycka att det skulle vara intressant att se om att det finns en koppling mellan de konstanta kriserna som mediefenomen och förmågan att verkligen bry sig. 

För en blir ju så trött.

p.s i ett tidigare inlägg på denna blogg skrev jag om Tobias Wahlqvists bok Skippa Nyheterna –Varför jag slutade läsa nyheter, och varför du borde göra det också, som jag hade glädjen att följa under dess tillkomst. Tobias talar i boken om varför vi gör vad vi gör och hur vi påverkas av media i olika former. Jag rekommenderar alla att läsa boken, för även om du inte kommer att hålla med om allt så kommer du att ta med dig något.

Kategorier
En tanke

16. Halargian World

It’s a Mad World

Jag redigerade om ett gammalt foto igår. Jag rotade genom hårddisken på jakt efter någonting som skulle kunna ge lite inspiration till, eller i vart fall lite nyans åt, en text om det år som varit. Det första som hoppade in i skallen när jag såg fotot var Tears For Fears låt ”Mad World” från 1982. Och årskrönikan lämnades raskt därhän.

”Mad World” tolkas ofta som att handla om antingen tonårsdepression, eller en generell känsla om att befinna sig i ofas med världen – båda är rimliga tolkningar. Men jag kan inte skaka av mig känslan av att det är en lite för enkel och tillrättalagd tolkning. Jag tillskriver en stor del av känslan till ett Namn, ett med vilket jag har rört mig parallellt under de år då jag rört mig gränslandet mellan samhälle och människa med min kamera.

De motiv jag letar efter, om ”letar” är rätt ord, är spåren av det mänskliga. Sprickorna i den fasad av civilisation som omger oss. Ofta går det att se dessa i stadens ytterkanter, i industriområden där människor arbetar men sällan, eller aldrig, lever. Eller i de anonyma platserna i en stad som får lokalbefolkningen att gå snabbare och i vilken knarkare och alkoholister finner en fristad. De utrymmen som är platser bara för de som står utanför samhället och tittar in. De som vi låtsas om som vi inte ser eller som inte vill bli sedda. Ett av de namn som jag korsat väg med ett antal gånger under år av promenader men vars människa jag aldrig träffat är taggaren och grafittiartisten Psykos – den person som på ett sätt utgör det centrala motivet i fotot.*

En psykos är, säger Wikipedia, en sinnesåkomma som resulterar i svårigheter att bedöma vad som är verkligt och inte verkligt. Symptom kan inkludera vanföreställningar och hallucinationer, osammanhängande tal och uppträdande som inte är passande för en given situation. Subjektet kan även uppvisa andra problem som till exempel sömnproblem, tillbakadragande från sociala aktiviteter, motivationsbrist och svårigheter att utföra vardagliga sysslor – för att nämna några få (den uppmärksamme läsaren noterar naturligtvis att många av dessa symptom är misstänkt lika de för depression). 

Konceptet vanföreställningar (delusions) är speciellt intressant i denna kontext, tycker jag. En vanföreställning är, återigen genom Wikipedias försorg, en fixerad, falsk idiosynkratisk tro eller åsikt som inte ändras även då subjektet presenteras med otvivelaktiga bevis att åsikten är fel (Här åsyftas den talspråkliga användningen av ordet i betydelsen ”egenartad” eller ”exentriskt”, enligt engelsk förlaga, och alltså inte i betydelsen av en motvilja eller överkänslighet som annars är standard på svenska.). Artikeln säger också att vanföreställningar är ”kontextuellt- och kulturellt beroende”, det vill säga att en tro eller en åsikt som i en kultur på ett kritiskt sätt anses hindra en människa från att fungera inom en samhällelig kontext och som betraktas som en vanföreställning i en annan kulturell kontext kan vara vanligt förekommande och accepterad; eller kan komma att bli socialt accepterad i den ursprungliga kulturen vid ett senare tillfälle. Och eftersom normativa åsikter inte nödvändigtvis behöver förhålla sig till etablerade bevis så behöver inte en åsikt eller tro stå i motsats till kulturella standards för att anses utgöra en vanföreställning.  

För att försöka formulera detta på ett lite mer lättfatteligt sätt… vad en vanföreställning alltså är, är att en vägran att acceptera grunderna för den samhälleligt accepterade Verkligheten kan anses utgöra en sjukdom som måste botas eller ett brott som måste straffas – helt enkelt en avvikelse som måste korrigeras för att individen ska kunna ”fungera som folk”. Man behöver inte titta speciellt långt för att se hur detta används runt omkring oss dagarna i ända för att sortera in människor i den samhälleliga ordningen (eller samhällets bild av ordning). 

DSM-5, en av standardverken för klassificeringar av mentala åkommor, tillskriver även vissa vanföreställningar att vara ”bisarra” om de är uppenbart osannolika eller inkompatibla med den rådande kulturella kontexten. Här ska nämnas att användande av termen ”bisarr” har mött en hel del kritik, inte minst kring svårigheten att avgöra vad, eller vem, som är ”bisarr” även för utbildade specialister. I Sverige kan vi titta tillbaka på klassificeringen av homosexualitet som ett exempel på hur ett kulturellt avvikande beteende sågs som en ”sjukdom” – och även i samtiden finns det gott om exempel på uppträdanden som skulle kunna klassificeras som bizarra vanföreställningar. Unga kvinnor i Iran som protesterar mot regimen och som har djärvheten att kräva sin frihet från en förtryckande religiös regim. I regimens ögon lider de som protesterar av vanföreställningar, i protestanternas ögon är det regimen som gör dito. Eller Ukrainska medborgare som kämpar för sitt liv, sin frihet och sitt land mot en rysk regim som vill forma världen efter sin ledares bild av ett Storryssland. I Rysslands ögon är ukrainarna de som lider av en vanföreställning. I Ukrainas, och resten av världens ögon, ligger vanföreställningen hos Ryssland. 

Den vanföreställning som slutligen vinner kommer att definiera det nya normala: protestanterna eller regimen. Ukraina eller Ryssland. Vinnarna skriver historien och sätter normen för det nya normala. Och kommer så att skriva om definitonen av vad som är nog mycket av ett avvikande beteende för att utgöra en vanföreställning eller ett bisarrt uppträdande. Men i en allt mer uppkopplad värld kommer var som är ”normalt” att anta en allt mer flytande form. Inflytande i form av idéer, trender, åsikter och händelser sprider sig nu över världen på timmar eller minuter där det tidigare tog dagar, veckor månader eller år. Att äga ett globalt narrativ, att forma ”sin” sanning är i det närmaste omöjligt i dagens teknologiska verklighet. Vad som var skrivet i sten är nu en flod – och det är i detta vi måste placera låten ”Mad World”. I musikvideon möter vi en åskådare som står inomhus och betraktar världen ut genom ett fönster – en blick riktad mot ett konformt samhälle. Vad vi upplever är ett groende missnöje. 

All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for their daily races, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression. Hide my head i want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow.

Självklart måste sången placeras i sin kontext som en kritik av både tid och kultur, men den är också mer än så. Nära slutet av låten återfinns en textrad som har förvirrat generationer av lyssnare. Bassisten Curt Smith sjunger tog, enligt egen utsago, på sig att ändra i texten då de spelade in master-spåret. Istället för att repetera frasen ”mad world” fyra gånger så beslutade han sig för att näst sist i sången sjunga ”Halargian world”. Producenterna och de övriga bandmedlemmarna gillade detta och det behölls i den färdiga versionen av låten. Ordet ”Halargian” kom, enligt bandet själva, från ett tankeexperiment som de sysslade med under skivans tillkomst. Det är namnet på en fiktiv planet som användes som ett kreativt verktyg under skrivprocessen. ”Mad World” kom att få nytt liv genom Gary Jules version av som var en del av soundtracket till filmen Donnie Darko, en film som utspelar sig genom en ung man som leger genom en psykos. I Gary Jules version har ”Halargian world” ändrats till ”Enlarging your world”, antagligen i ett försök att göra texten mer tillgänglig. Men samtidigt så hamnar den textraden lika mycket i konflikt med resten av texten som den rad vilken den ersatt. En annan viktig influens under den kreativa processen för Tears For Fears var den amerikanske psykologen Arthur Janovs terapeutiska koncept Primalterapi (vilken även återkommer i namnet till rockpandet Primal Scream som grundades 1982). Grunden i primalterapin är att vi genom trauman i barndomen inte bara formas som individer utan även in i samhälleliga normer och beteenden.

Children waiting for the day they feel good, happy birthday, happy birthday. Made to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me. Hello teacher, tell me what’s my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I’m dying are the best I’ve ever had. I find it hard to tell you ’cause I find it hard to take. When people run in circles, it’s a very: mad world. Halargian world.

Istället för att säga att ”Mad World” handlar om en deprimerad ung vuxen eller om en känsla av att vara alienerad från samhället så vill jag påstå att sången handlar om att vi alla lever i en kollektiv psykos. Ett system skapat för att hålla oss på vår plats. Formade av förväntningar och drömmar som delas mellan generationer. Den är lika mycket en kritik som en uppmaning till att vakna och ett rop på och uppmaning till förändring. Det är kanske så att det är först nu i en tid där förändringen har blivit synlig genom en allt snabbare teknologisk utveckling och omedelbar kommunikation som vi börjar se de världar vi lever i för vad de verkligen är. 

Gott nytt år!

* Jag blev lite nyfiken om vem som gömmer sig bakom aliaset Psykos. Jag lyckades finna information om att en film om henne är under produktion, och har varit det i ett par år nu. Tydligen så börjar arbetet närma sig slutet och målet är att släppa filmen under de första månaderna 2023. Jag bifogar en länk till Kickstarter där det finns en video, och en till Youtube där det också finns lite information. Namnet förefaller vara väl valt och jag ser fram mot att se filmen.

Kategorier
En tanke

15. Sexytime

Filosofiska Zombies, AI och Samtycke

Frågan om huruvida intelligens är en uteslutande mänsklig egenskap är en av de mest grundläggande i den västerländska idéhistorien. Frågan om huruvida maskiner kan ha intelligens har pågått i århundraden, men i ljuset av en allt snabbare teknikutveckling och av artificiell intelligens som en normal del av vårt vardagliga liv så har även frågorna om etik och moral i relation till teknik som subjekt kommit att ta allt större plats.

Alan Turing presenterade i artikeln Computing Machinery and Intelligence (1950) ”the Imitation Game”, ett tankeexperiment som, menar han, är ett sätt att närma sig frågan om huruvida maskiner kan tänka från en ny vinkel. Utgångspunkten för ”the Imitation Game” är ett salongsspel där en Förhörsledare (C) ska avgöra vilken av de andra deltagarna i spelet är en Man (A) respektive en Kvinna (B) genom att ställa frågor till och få svar från deltagarna. För att negera att (C) påverkas av exempelvis tonläge eller annat som kan tänkas påverka Förhörsledarens beslut så föreslår Turing att alla svar ska vara skrivna, helst på identiska skrivmaskiner, eller att svaren förmedlas genom en teleprinter. Under spelets gång har den tredje spelaren (B) som syfte att hjälpa förhörsledaren komma fram till rätt svar, exempelvis genom påståenden som ”Jag är kvinnan, lyssna inte på honom”, medan den andra spelaren (A) har som mål att få Förhörsledaren (C) att svara fel och kan använda alla medel, inklusive att ljuga, för att vinna.

I artikeln föreslår Turing istället frågan: ”Vad kommer att hända när en maskin tar rollen av A i detta spel? Kommer Förhörsledaren att svara fel i lika stor utsträckning som när spelet spelas mellan en Man och en Kvinna? Det är denna frågeställning som, menar Turing, ersätter frågan ”Kan maskiner tänka”. Anledningen till detta nya sätt att formulera frågan om maskinernas förmåga att tänka bottnar i svårigheterna att definiera vad att ”tänka” faktiskt innebär. Turing skriver i inledningen att om betydelsen av orden ”maskin” och ”tänka” ska definieras utifrån hur de används i dagligt tal så blir det svårt att undvika att både meningen och svaret kan hittas i en statistisk undersökning vilket naturligtvis, menar han, vore absurt.

Turing undviker i sin text att definiera både tänkande och intelligens, men han vågar sig på en gissning om vad som skulle kunna vara ett intelligent beteende:

Intelligent behaviour presumably consists in a departure from the completely disciplined behaviour involved in computation, but a rather slight one, which does not give rise to random behaviour, or to pointless repetitive loops.

Denna tanke går, skriver Darren Abramson i artikeln Descarte’s Influence on Turing, att spåra tillbaka till Rene Descartes ”språktest”, en tanke som Abramson menar hade inflytande på Turing då han skapade ”the Imitation Game. Descartes menade att alla icke-mänskliga djur är Automata, det vill säga att deras uppförande kan förklaras helt enligt fysikaliska mekanismer. Människan skiljer sig från djuren genom att vi har ett medvetande. Enligt Descartes är det två saker som ovillkorligen avslöjar en Automata: dess oförmåga att hantera språk på ett kreativt sätt och dess oförmåga att anpassa sig till nya situationer på ett ”icke-verbalt passande sätt”, alltså att de inte kan reagera på ”rätt” sätt i en tidigare okänd situation. Djur, och i förlängningen andra Automata som exempelvis maskiner, följer alltså en förprogrammerat instinkt eller beteende; medan människan å andra sidan kännetecknas av en anpassningsförmåga som måste ligga bortom det rent fysiska, alltså i ett Sinne som interagerar med processer i hjärnan och resten av kroppen. Utan detta sinne, menade Descartes, så skulle den mänskliga kroppen förvisso kunna fortgå i sina mekaniska funktioner – andas, röra sig, till och med skapa läten – men det som utgör det distinkt Mänskliga skulle inte längre finnas där.

När Descartes talar om det mänskliga som placerat i Sinnet (eller Själen) och Turing talar om Intelligensen som ett ”avsteg från disciplinerat beräknande” så rör de sig båda kring samma sak, någonting Oförutsägbart. I Descartes fall bli detta oförutsägbara någonting mot vilket det mänskliga manifesterar sig, i Turings fall är det oförutsägbara, själva brottet mot det ordnade och precisa, själva grunden för ett intelligent beteende. Det intressanta blir då att även om de talar om samma sak, alltså det Oförtutsägbara som bas för intelligensen, så står de väldigt långt från varandra. Descartes hävdade, som vi sett ovan, att maskiner inte kan vara oförutsägbara. Turing, å sin sida, hävdar att det alltid finns datorer som uppför sig på sätt som är oväntade även för de som vet hur datorerna fungerar. Skillnaden i defintion mellan Descartes och Turing verkar stå att finna i den teknologiska utvecklingen och dess inverkan på det sätt vi människor betraktar världen.

The original question, ’Can machines think!’ I believe to be to meaningless too deserve discussion. Nevertheless I believe that at the end of the century the use of words and general educated opinion will have altered so much that one will be able to speak of machines thinking without expecting to be contradicted.

Turing missade målet med några få meter. Även om Internet skulle komma att lanseras redan 1992 så skulle det dröja en bit in på 2000-talet innan AI som vi känner det idag skulle börja normaliseras som Siri och som Alexa, som algoritmer i sökmotorer och röstigenkänning i telefonväxlar och chat bots. Och även om den undergång som utmålades i filmen ”War Games” från 1980-talet inte har besannats – eller kanske tack vare just detta – så har denna normalisering lett till att frågan om rättigheter för artificiell intelligens förts upp på agendan.

Den svenske filosofen Sven Nyholm, verksam i Holland, skrev tillsammans med Lily Frank en artikel om samtycke och sexrobotar: Robot sex and consent: Is consent to sex between a robot and a human conceivable, possible and desirable? I artikeln driver de tesen att det inom överskådlig framtid kommer att kunna utvecklas väldigt avancerade humanoida sexrobotar. Det finns redan i dag att köpa väldigt realistiska sexdockor, och även exempel på [kanske nästan uteslutande] män som väljer att leva med dessa dockor. Artikelförfattarna vill alltså undersöka om det är är ”tänkbart, möjligt och önskvärt” att utveckla sexrobotar som själva kan ge samtycke till sexuella handlingar. För att bespara läsaren ytterligare läsning så kan jag meddela att de kommer fram till att det är önskvärt att göra detta, och även att skapa ett lagmässigt utrymme för detta. Och detta primärt av två skäl 1) att det skulle kunna vara behjälpligt att förändra ett destruktivt, primärt manligt, beteende även mot ”riktiga” kvinnor, samt 2) förbereda lagstiftningen på möjligheten till superintelligent AI – det vill säga AI som skulle vara oändligt mycket mer ”intelligenta” än vad vi människor är.

Having very human-like robots with rights and person-status, but whose consent need not be sought, is likely to counteract this part of sexual education of the young, instead teaching the message that persons differ in their rights within the sexual community.

Fram till nu har vi fortfarande rört oss i vår värld och vår teknologiska verklighet. Men det sker även en hel del spekulation kring vad som kommer att hända om det nu faller sig så att människan kommer att skapa en superintelligent artificiell intelligens. Speciellt intressant blir det om man sätter in frågan om samtycke i en verklighet med superintelligent AI. Ett filosofiskt tankeexperiment som bland annat används för att utforska just frågan om det mänskliga sinnet och den mänskliga medvetenheten är den filosofiska Zombien. En filosofisk Zombie är på alla sätt identisk en människa förutom att den saknar den grundläggande mänskliga insikten om att ”den Är”. Att den saknar självmedvetenhet hindrar den dock inte från att agera, uppföra sig och diskutera på precis samma sätt som medvetna människor gör. Detta för dem användbara för att öppna upp diskussioner inte bara kring medvetandet och olika aspekter av det mänskliga sinnet utan även för mer generella frågor kring får förmåga att fantisera, vår föreställningsförmåga och om möjligheten till Möjligheter.

Även grunderna för den filosofiska zombien härleds tillbaka till Descartes och hans Automata, men till skillnad från dessa så är den filosofiska Zombien alltså fullt fungerande som en människa frånsett bristen på självmedvetande. När vi börjar röra oss kring den superintelligent AI så öppnas en helt ny burk med spekulativa maskar. Och den enligt mig kanske absolut viktigaste är frågan om individen som En. Vi talar idag om en människa, en AI, en Robot, en algoritm och så vidare. Men en superintelligent AI kommer att vara någonting helt annat. En möjlighet är att den kommer att vara så kraftfull att den med lätthet kommer att kunna skapa partitioner av sig själv där den kan utföra en mängd autonoma funktion som alla i sin egen rätt skulle kunna motsvara exempelvis en människa eller en robot. Dessa partitioner skulle kunna interagera med sin omgivning på sätt som skulle förefalla vara helt individuella och med personligheter skapade att utföra vissa specifika uppgifter. För att ta ett exempel med en arbetsplats så skulle en AI kunna övervaka olika produktionsflöden och processer med en partition, med en annan partition kunna arbeta vid ett löpande band som en humanoid robot, med en tredje kunna vara en industrirobot och i en fjärde partition kunna fika med kollegorna som en biologisk avatar med förmåga att prata, skoja och dricka kaffe. Dessa autonoma partitioner skulle dock fortfarande utgöra olika delar av samma Helhet, samma En.

Samtidigt skulle en superintelligent AI också kunna skapa icke-autonoma maskiner, biologiska eller mekaniska, som skulle kunna programmeras till att vara omöjliga att skilja från exempelvis en människa men som på alla sätt skulle klassificeras som en filosofisk Zombie – det vill säga vara i avsaknad av medvetande och endast agera utifrån ett program. Föreställ dig att en AI skapar sexrobotar utifrån dessa förutsättningar. Var någonstans ligger då frågan om Samtycke och även frågan om rättigheter? Är det den superintelligenta AI:n som exklusivt besitter rättigheter och som kan ge sitt samtycke till att att ha sex med sexrobotarna, eller behövs det inget samtycke för att ha sex med sexrobotar som saknar medvetande (även om de visar alla tecken på att ha det)?

Det här är intressanta frågor att fundera kring, men tankarna begränsas av det enkla faktum att det är omöjligt att föreställa sig hur samhället kommer att se ut när frågeställningen faktiskt blir aktuell. Att idag lagstifta för en framtid baserat på det konservativa credot om att ”alltid förutsätta det värsta” missar helt att ta med i beräkningen hur mänskligheten tar till sig och lever med sin teknologi. I bästa fall kommer lagstiftning kring AI:s rättigheter att vara hopplöst daterade då de eventuellt blir aktuella. I värsta fall kommer de att vara rent katastrofala.